วันที่ 21 กันยายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานเงินสมทบและตรวจสอบออกตรวจสถานประกอบการนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อติดตามขึ้นทะเบียนประกันสังคม และแนะนำการขึ้นทะเบียนนายจ้าง

22 กันยายน 2564